Fokusområder

AMK skal styrke partnerskapets konkurransekraft gjennom å fokusere på bedriftenes kommersielle potensial innenfor logistikk, infrastruktur, internasjonalisering, søk og redning og nye teknologier. Dette skal skje i synergi med målrettet FoU aktivitet og nye muliggjørende teknologier rettet mot maritim aktivitet i arktiske områder. AMK skal bidra til å engasjere partnerne på partners premisser og utvide partnerskapet med relevante aktører som har aktivitet i nord. AMK skal styrke eksterne nettverk ved internasjonal aktivitet mot Nord-Vest Russland og vestlige markeder og utvide klynge-til-klynge samarbeid.

AMK skal også være et viktig bidrag til å fylle Nordområdesatsingen med bærekraftig konkret innhold og resultatskapende prosjekter rettet mot logistikk, infrastruktur, internasjonalisering, søk og redning og nye teknologier, og bidra til å synligjøre og promotere norsk maritim næring ved internasjonal satsing mot Nord-Vest Russland og vestlige markeder.

Klyngens mål skal realiseres gjennom fire konkrete innsatsområder (operasjonelle strategier): logistikk og infrastruktur, internasjonalisering, søk og redning og muliggjørende teknologier.

 

Kontinierlig utvikling

1) Logistikk og infrastruktur

Logistikk og infrastruktur er en sentral del av Nordområdesatsingen, og de fleste aktørene i partnerskapet har aktivitet innenfor logistikk/infrastruktur. Maritim logistikk er nøkkelen til forløsning av ressursene i nordområdene. Uten maritime logistikkløsninger forblir ressursene uutnyttet. Forbedret samspill mellom sjø og land, og intermodale transportløsninger, vil være viktig for å styrke maritim aktivitet.

Markedsutvikling og internasjonalisering

2)   Internasjonalisering

Økt fokus på internasjonalisering er både en konsekvens av AMKs lokalisering til Nordområdene og globalisering der AMK-partnernes geografiske markedsmuligheter utvides.

Kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling og kompetanseutvikling / rekruttering

3) Muliggjørende teknologier

Endring i teknologiske forutsetninger og muligheter har vært og vil være en av de viktigste driverne for videre maritim utvikling i nord.  Det er en målsetting at AMK skal være en sentral aktør ved utviklingen og kommersialiseringen av ny maritim teknologi.

Mål og strategi

4)   Søk og redning

Regjeringen finansierer strategiske prosjekter som ser nærmere på SAR i Nordområdene. Martimt Forum Nord SA er prosjekteier av både AMK og SARiNOR 1 og 2. Disse eierskapssynergiene skal utnyttes med sikte på en optimalisering av resultatene og ressursanvendelsen. SARiNOR prosjektene identifiserer mangler og gap ved norsk søk og redningstjeneste. Store norske og internasjonale selskaper deltar i prosjektene. Det foreligger nå helt konkrete resultater fra prosjektene som skal videreutvikles av kommersielle aktører. AMK har en viktig rolle i utviklingen av kommersielle resultater ut fra de funn som foreligger i SARiNOR.

Arena-prosjektet er en felles satsing mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.
© Arktisk Maritim Klynge 2017 | Personvernerklæring | Utviklet av Chiligroup.no