Om oss

AMKs visjon er å være verdens ledende klynge for på en bærekraftig måte å løse de helt spesielle utfordringene som arktiske maritime operasjoner reiser – innenfor logistikk, infrastruktur, drift, vedlikehold, sikkerhet og redning.

Mål og strategi

Hovedmålene

AMK skal styrke partnerskapets konkurransekraft gjennom å fokusere på bedriftenes kommersielle potensial innenfor logistikk, infrastruktur, internasjonalisering, søk og redning og nye teknologier. Dette skal skje i synergi med målrettet FoU-aktivitet og nye muliggjørende teknologier rettet mot maritim aktivitet i arktiske områder. AMK skal bidra til å engasjere partnerne på partners premisser og utvide partnerskapet med relevante aktører som har aktivitet i nord. AMK skal styrke eksterne nettverk ved internasjonal aktivitet mot Nord-Vest Russland og vestlige markeder og utvide klynge-til-klynge samarbeid.

AMK skal også være et viktig bidrag til å fylle Nordområdesatsingen med bærekraftig konkret innhold og resultatskapende prosjekter rettet mot logistikk, infrastruktur, internasjonalisering, søk og redning og nye teknologier, og bidra til å synligjøre og promotere norsk maritim næring ved internasjonal satsing mot Nord-Vest Russland og vestlige markeder.

AMKs aktivitet skal synliggjøres i Nord-Norge, nasjonalt og internasjonalt og klyngen har som målsetting å oppnå NCE-status i 2018.

Hvordan bli partner?

AMK ønsker partnere med relevante bransje- og kompetansemessige aktivitetsområder. Endring i partnerskapet avgjøres av styret, og følger prinsippet om normalt flertall. Partnerne plikter å sørge for forankring i egen virksomhet via styre og ansatte. Det forutsettes at det legges til rette for at ansatte i den enkelte virksomhet kan ta del i relevante faglige aktiviteter. Det er en forutsetning at det deltas på planlagt nettverks- og innovasjonsaktivitet via ledelsesnivået. Den enkelte partner forutsettes å gjøre egne forberedelser og utføre arbeid for mest mulig aktiv deltagelse.

Arena-prosjektet er en felles satsing mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.
© Arktisk Maritim Klynge 2017 | Personvernerklæring | Utviklet av Chiligroup.no